Algemene voorwaarden activiteiten

Algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor activiteiten en cursussen vanaf juli 2020

Toepasselijkheid
De algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle activiteiten en cursussen van aan-z.

Inschrijving

 • U kunt uzelf of andere deelnemer inschrijven via de website van aan-z: www.aan-z.eu. Indien u geen computer tot uw beschikking heeft en/of u niet in staat bent via de website in te schrijven, neem dan telefonisch contact op met aan-z; ook kunt u zich inschrijven met een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de docent;
 • Inschrijven is alleen mogelijk met een volledig ingevuld inschrijfformulier inclusief het doorlopende machtigingsformulier of vooruitbetaling;
 • Zodra aan-z de inschrijving heeft ontvangen, geldt de overeenkomst;
 • Als u het inschrijfformulier indient, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden;
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving heeft ingediend;
 • Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen;
 • Heeft u het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Aanvang van de lessen

 • De meeste doorlopende activiteiten vallen in het seizoen van januari t/m juni en september t/m december. In sommige gevallen stopt het eerder;
 • Na overleg is het eventueel mogelijk om tussentijds in te stromen;
 • Nadat u zich heeft ingeschreven, start uw deelname vanaf de eerste dag van de nieuwe maand;
 • De eenmalige en kortlopende activiteiten kunnen het gehele jaar door georganiseerd worden.
 • Bij de eenmalige en kortlopende activiteiten is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen.

Betaalwijze

Tarieven activiteiten
De tarieven van de cursussen en activiteiten worden ieder kalenderjaar in december opnieuw vastgesteld. Op basis van indexering, huur, loonlasten en het aantal lessen per seizoen wordt de prijs berekend per maand. Hierdoor kan de prijs per activiteit en seizoen verschillen.

 • De betaling van het activiteiten- en/of cursusgeld vindt plaats middels een doorlopende incasso. Hiervoor geeft u toestemming met het inschrijfformulier op de website. Er wordt maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven;
 • Het is ook mogelijk het volledige bedrag in één keer per factuur over te maken.
 • Voor de eenmalige of kortlopende activiteiten dient u het gehele bedrag vooraf door middel van doorlopende incasso of overschrijving te betalen.

Opzegging

 • De inschrijving geldt voor een volledige activiteit/cursus. Indien u besluit voortijdig te stoppen, dient u uw doorlopende incasso stop te zetten door contact op te nemen met aan-z.
 • De afmelding dient voor de tiende van de maand bij ons binnen te zijn;
 • Indien u tijdig uw maandelijkse betaling stopzet, wordt vanaf de eerstvolgende maand niet meer geïncasseerd.
 • Indien u het gehele bedrag aan ons heeft overgemaakt en voortijdig wilt stoppen, dient u dit minimaal één maand voordat u wilt stoppen schriftelijk aan aan-z door te geven. U ontvangt het cursusbedrag naar rato terug.

Terugbetaling

 • Als er voor een activiteit/cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, gaat de activiteit/cursus niet door. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van de ingediende machtiging of u krijgt het reeds betaalde activiteiten- en/of cursusgeld teruggestort;
 • Verzuim wegens door uzelf opgenomen vakantie of andere redenen wordt niet gecompenseerd;
 • Incidentele afwezigheid van de docent / uitval van de les wordt niet gecompenseerd;
 • Bij langdurige afwezigheid van de docent / uitval van de lessen, stoppen de maandelijkse betalingen. Het vooruitbetaalde bedrag wordt naar rato terugbetaald.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

aan-z kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens aan-z.

Bescherming persoonsgegevens conform AVG

 • Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van aan-z;
 • De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het versturen van bevestiging van deelname per e-mail, het verzorgen van betalingen, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie;
 • aan-z verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden;
 • De deelnemer heeft het recht tot inzage en verbetering van de eigen gegevens;
 • Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar ons privacyverklaring op de website van aan-z, www.aan-z.eu.

Klachten
Indien u ontevreden bent over een activiteit / cursus of u het niet eens bent over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit via de website kenbaar maken.