Onderzoekscommissie gemeente Terneuzen heeft de resultaten bekendgemaakt

Onderzoekscommissie gemeente Terneuzen heeft de resultaten bekendgemaakt

Op 17 december 2020 startte Gemeente Terneuzen een eigen onderzoekscommissie. Deze commissie, bestaande uit 5 raadsleden en een lid van de Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen, heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar onder andere de samenwerking tussen de gemeente Terneuzen en aan-z. Op basis van de verzamelde input presenteerde de onderzoekscommissie op 31 maart 2021 haar onderzoeksresultaten aan de Raad.

aan-z is een goed functionerende organisatie
De commissie concludeert dat aan-z op orde is. aan-z wordt omschreven als goed functionerende organisatie die haar klanten goed bedient. De aanbeveling is dat aan-z als zelfstandige uitvoeringsorganisatie haar werkzaamheden blijft uitvoeren voor de gemeente Terneuzen. Hierbij bepaalt de gemeente de beleidsdoelen en aan-z de uitvoering.


Advies om te bestuurssamenstelling te herzien
De huidige bestuurlijke en juridische structuur van aan-z zijn in de aanbevelingen aangeduid als verbeterpunt. De commissie stelt voor de bestuurssamenstelling, in samenspraak met de Vlaamse opdrachtgevers en aan-z, te herzien zodat de zeggenschap van de Vlaamse gemeenten en de gemeente Terneuzen in verhouding staat met het (financiële) belang. De commissie adviseert om met ingang van de nieuwe raadsperiode (vanaf 2022) geen raadsleden meer in het AB van aan-z (en andere organisaties die zij subsidiëren) op te nemen.

Adviezen om de samenwerking te verbeteren
De onderzoekscommissie geeft aan dat processen tussen de gemeente en aan-z goed moet worden gestroomlijnd, waarbij duidelijkheid wordt gecreëerd over ieders bevoegdheid en mandatering. De nu goed functionerende organisatie aan-z mag niet worden verstoord. Verder luidt het advies aan zowel de gemeente als aan-z om niet te denken in rollen van opdrachtgever versus opdrachtnemer, maar elkaar te zien als partners in het sociaal domein.

De onderzoekscommissie omschrijft de cultuurverschillen tussen de gemeente (beheersgericht en hiërarchisch) en aan-z (mens- en klantgericht). De commissie is van mening dat deze verschillen geen belemmering mogen vormen voor de samenwerking. Zij vraagt daarom beide organisaties om deze cultuurverschillen te onderkennen en van elkaar te accepteren.

Adviezen aan de gemeente over beleid
Tot slot adviseert de onderzoekscommissie de gemeente om helder beleid te formuleren en deze volgens duidelijke richtlijnen (prestatie-indicatoren) te toetsen. Ook geeft de commissie de gemeente het advies om -in nauwe samenwerking met aan-z- een langetermijnvisie op te stellen.

Hoe verder?
Waarschijnlijk worden de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie besproken in de eerstvolgende commissie Bestuur en Middelen. Vervolgens zal blijken welke aanbevelingen worden opgevolgd en welke vervolgstappen hieruit voortvloeien.